previous pauseresume next

سایت فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هدف از راه اندازی سایت فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، حمایت از مسئولین فیزیک بهداشت و پرتوکاران شاغل در مراکز پرتوی استان اصفهان جهت بهینه سازی و ارتقای علمی و عملی حفاظت بیماران و پرتوکاران از پرتوهای یونیزان است.
 در این راستا دسترسی به دستورالعمل های مربوط به حفاظت در بخش های پرتونگـاری، پرتودرمانی و پزشکی هسته ای که توسط دفتر حفاظت سازمان انرژی اتمی تدوین گردیده است، از طریق گزینه آیین نامه ها و دستورالعمـل ها در این سایت ممکن می باشد.
همچـنین به منظـور همـاهنگی در برنامـه ریزی و نظارت بر اجـرای برنامـه هـای حفـاظت در برابر اشعـه در بخـش هـای مختلـف پرتوی بیمارستان های سطح استان، چک لیست هایی تهیه گردیده است. لازم است مسئولین فیزیک بهداشت مراکز پرتوی سطح استان برنامـه های حفـاظت در برابر اشعـه در بخش خود را با توجـه به این چک لیسـت ها تدوین و مستنـدات لازم را تهیـه نماینـد تا در بازدیدهای نظارتی مسئولین استان ارائه گردد.

چک لیست های مربوط به بررسی برنامه های حفاظت در برابر اشعه بخش های پرتونگاری تشخیصی، پرتودرمانی و پزشکی هسته ای از طریق گزینه چک لیست ها قابل دسترسی و بارگذاری می باشد.

اشتراک در مرکز فیزیک بهداشت کل دانشگاه RSS